+49 30 7556670
  • AppleiMac

The Weinmeister GDS Codes

PEGASUS:

AMADEUS:

WORLDSPAN:

APOLLO/GALILEO:

SABRE:

GZ TXLTW

GZ BERTWB

GZ TXLTW

GZ 95507

GZ 80901

Close